Preventívna očná prehliadka PPO obsahuje:

1.         Stanovenie subjektívnej zrakovej ostrosti do diaľky a do blízka − vyšetrenie úrovne videnia formou čítania na optotype - do diaľky a skúšobného testu na čítanie − do blízka

2.         Stanovenie objektívnej refrakcie automatickým keratorefraktomerom − vyšetrenie na zistenie refrakčnej chyby (detekcia potreby nosenia okuliarov)

3.       Vyšetrenie predného segmentu oka a optických médií biomikroskopicky − vyšetrenie na hodnotenie nálezu na prednom segmente oka, na šošovke a v sklovci (vyšetruje sa pomocou štrbinovej lampy), skríning šedého zákalu

4.         Vyšetrenie očného pozadia − detailné vyšetrenie očného pozadia v mydriáze (po podaní kvapiek na rozšírenie zreničky má klient zhoršené videnie; pri tomto vyšetrení sa zisťujú možné zmeny na očnom pozadí pri očných, ale aj celkových ochoreniach, napr. vysoký krvný tlak, cukrovka)

5.         Meranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom − zisťovanie hodnoty očného tlaku bezkontaktnou metódou, skríning zeleného zákalu

6.         V prípade zistenia poruchy zrakovej ostrosti − predpísanie okuliarov hneď vrámci prevencie alebo podľa závažnosti nálezu pri následnej kontrole (zvýhodnená cena 10,- €)

7.         Vyšetrenie farbocitu, hodnotenie pre účely vodičského preukazu

8.         Záverečná správa z preventívnej prehliadky a odporučenie na doriešenie zistených patologických nálezov

9.         Potvrdenie o spôsobilosti na prácu so zobrazovacími jednotkami v zmysle nariadenia vlády SR  č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami vydaného podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

10.       Potvrdenie o spôsobilosti viesť vozidlo z oftalmologického hľadiska

Cena PPO: 60,- € /osoba

Objednávajte sa telefonicky 02 555 66 134, 0903 719 767 alebo emailom na objednavanie@probios.sk