Pracovná zdravotná starostlivosť

Ako poskytovateľ vykonávame pracovnú zdravotnú službu pre zamestnávateľov, ktorí majú povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov dohľad nad pracovnými podmienkami. Týmto dohľadom a posúdením zdravotných rizík sa určí kategória práce. Pre práce kategórie 1, ak nedôjde k zmene charakteru práce, (nový stroj, technológia, pracovný postup nové suroviny a pod.) nie je povinnosť opakovaného posúdenia. Pre práce kategórie 2 je interval opakovaného posúdenia pracoviska každých 18 mesiacov. Práce kategórie 3 a 4 (rizikové práce), kde sú prekročené limity faktorov a je zvýšené riziko poškodenia zdravia vplyvom práce a pracovných podmienok interval posudzovania
každých 12 mesiacov.

Lekárske preventívne prehliadky – vstupné absolvujú všetci zamestnanci.
Periodické – nočná 1x ročne (podľa Zákonníka práce), práce podľa osobitného predpisu – interval daný týmto predpisov, zväčša každých 5 rokov, v kategórii 2 nie je periodicita určená, odporúčame 3-5 rokov, kategória 3 a 4 vždy 1x ročne.
Výstupné lekárske prehliadky – kategórie 3 a 4 vždy. Kategórie 2 v odôvodnených prípadoch zamestnávateľom.
Následné lekárske prehliadky – v prípade karcinogénov, ionizujúceho žiarenia.

Naša pracovná zdravotná služba vykonáva dohľad na pracovisku, skúma podmienky práce a analyzuje faktory ktoré na prácu vplývajú (hluk, chemické látky, fyzická záťaž a pod.). Na základe toho sa vykonávajú špecifické lekárske prehliadky, zamerané na faktor, ktorý sa na pracovisku vyskytuje (v intervale podľa miery výskytu faktora, napr. ročne, alebo iba pri nástupe, resp. podľa odporúčania, pri výskyte choroby z povolania).

Pracovný lekár PZS posudzuje zdravotný stav pracovníkov kat. 3 a 4 a vystavuje lekársky posudok na prácu.
Súčasťou je spracovanie dokumentácie z hľadiska ochrany verejného zdravia, školenia a vzdelávanie zamestnancov o faktoroch práce, prevádzkových poriadkoch a výsledkoch posúdenia rizík, izokynáty na pracovisku, prvá pomoc na pracovisku.
Ďalej vám vieme realizovať osvetové a zdravotno – výchovné aktivity priamo na pracovisku.

LPZ

58€

Vstupná /preventívna lekárska prehliadka

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu, moč chemicky)
• krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére),
• EKG
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP1

43€

Administratíva, manuálna práca

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP2

58€

Zvýšená psychická záťaž

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• EKG
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)
• Fakultativne vyšetrenie psychologické a psychiatrické u príslušných špecialistov.

LP3

68€

Práca so zobrazovacími jednotkami/referentský vodič

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
68€
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrakovej ostrosti, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, vyšetrenie farbocitu pri hodnotení spôsobilosti vedenia motorového vozidla)
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP4

83€

Riziko hluku

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• audiometrické vyšetrenie
• otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane prahovej tónovej audiometrie u príslušných špecialistov, vyšetrenie šepotom a hlasnou rečou
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP5

58€

Práca so zobrazovacími jednotkami/referentský vodič

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• toxikologické vyšetrenie – nie je zahrnuté v cene – závisí od typu chemickej látky
• EKG
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP6

68€

Riziko hluku

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• laboratórne vyšetrenie – chladový test, pletyzmografické vyšetrenie pred a po chladovom teste
• neurologické vyšetrenie
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP7

83€

Riziko karcinogénov

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky), PSA /CA 125) na základe indikácie lekára – nie je zahrnuté v cene
• USG vyšetrenie brušných orgánov
• RTG hrudníka
• USG vyšetrenie prsníkov na základe indikácie lekára (25 EUR, nie je zahrnuté v cene LP7)
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP8

143€

Práca vo výškach

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• EKG
• neurologické vyšetrenie
• ORL vyšetrenie
• kompletné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, stanovenie objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze – po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyšet. predného segmentu oka, vyšet. šošovky biomikroskopicky, vyšet. očného pozadia, zmeranie vnútroočného tlaku, perimeter)
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP9

83€

Práca v noci

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom)
• EKG
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP10

43€

Práca s bremenami

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• ortopedické vyšetrenie, resp. FBLR na základe indikácie lekára (25 EUR, nie je zahrnuté v cene LP10)
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP11

143€

Vodič z povolania

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• EKG vyšetrenie
• psychologické vyšetrenie
• kompletné očné vyšetrenie (vyš. zrak. ostrosti, stanov. objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze – po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyš. pred. segmentu oka, vyš. šošovky biomikroskopicky, vyš. očného pozadia, zmeranie vnútroočn. tlaku, vyšetrenie farbocitu, perimeter)
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP12

143€

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky)
• EKG vyšetrenie
• psychologické vyšetrenie
• kompletné očné vyšetrenie (vyš. zrak. ostrosti, stanov. objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze – po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyš. pred. segmentu oka, vyš. šošovky biomikroskopicky, vyš. očného pozadia, zmeranie vnútroočn. tlaku, vyšetrenie farbocitu, perimeter)
• záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP13

73€

Práca v noci

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky), Bi celkový), mikrobiologické vyšetrenie podľa typu pracoviska – nie je zahrnuté v cene
• EKG vyšetrenie
• RTG hrudníka
• očkovanie – nie je zahrnuté v cene – závisí od očkovacej vakcíny (napr. chrípka, hepatitída A – B)
• konkrétny rozsah sa upraví podľa konkrétneho biologického faktoru na pracovisku

LP14

58€

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

• základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku a sluchu)
• laboratórne vyšetrenia (KO-diferencialny rospočet leukocytov, FW, cholesterol, kreatinín, glykémia, AST, ALT, moč chemicky), mikrobiologické vyšetrenie: TR, TT, TN)
• RTG hrudníka