DELÍ VÁS UŽ LEN KROK BYŤ NAŠIM KLIENTOM 

SKÔR AKO SA ROZHODNETE PRE NAŠU ZDRAVOTNÚ STAROSLIVOSŤ PREŠTUDUJTE SI PROSÍM NASLEDOVNÉ 

Zdravotná starostlivosť je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta /klienta (ďalej len klient)  z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami vykonávajúcimi verejné zdravotné poistenie na území SR.

PODMIENKY / PRO BIOS spol. s.r.o. poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť :

VŠEOBECNÚ
pre dospelých

Všeobecná zdravotná starostlivosť je viazaná na uzavretie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekármi ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.

ŠPECIALIZOVANU
gynekologická

Špecializovaná zdravotná starostlivosť je viazaná na uzavretie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekármi gynekologickej ambulancie.

ŠPECIALIZOVANÚ INÚ
v odborných ambulanciach

Špecializovaná iná zdravotná starostlivosť sa poskytuje od 01. 04. 2013 len na odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu. Povinnosť odporúčacích lístkov sa nevzťahuje na návštevu psychiatra, kožného a zubného lekára, gynekológa a očného lekára, ak si pacient príde dať predpísať okuliare. Odporúčanie všeobecného lekára smerom k špecialistovi sa nevyžaduje ani do 24 hodín od vzniku úrazu či náhleho zhoršenia zdravotného stavu. 

PLATOBNÉ PODMIENKY / PRO BIOS spol. s.r.o. neštátna poliklinika môže poskytovať zdravotné výkony a nezdravotnícke služby na základe slobodnej vôle a žiadosti klienta za jeho úhradu. Klient je vopred informovaný, že zdravotná starostlivosť, o ktorú požiadal, sa má hradiť na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ poskytnutie zdravotnej starostlivosti nepodmieňuje úhradou klienta a úhradu ani nepožaduje.  

Celoročný poplatok hradí klient na jeden zmluvný rok vopred. Pod pojmom prvý zmluvný rok sa rozumie časové obdobie, ktoré začína plynúť dňom zaplatenia celoročného poplatku a končí sa posledným dňom rovnomenného mesiaca v nasledujúcom roku. Pre nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej zdravotnej starostlivosti v ďalšom zmluvnom roku sa môže klient rozhodnúť (a súčasne zaň uhradiť celoročný poplatok) najneskôr do posledného dňa zmluvného roka.

Nový zmluvný rok začína plynúť od nasledujúceho dňa (prvý deň v mesiaci) po skončení predchádzajúceho zmluvného roka. Klient, ktorý má u nás zakúpený celoročný poplatok a chce si ho bez prerušenia predĺžiť na ďalšie obdobie, získava automaticky nárok na zvýhodnenú cenu pre verných klientov. Zľavu pre verných klientov nie je možné kombinovať s inými zľavami.

Ak klient neuhradí celoročný poplatok najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho zmluvného roka, môže si zakúpiť celoročný poplatok bez nároku na zľavu pre verných klientov alebo si môže zvoliť nadštandardný systém pri jednotlivom poskytnutí zdravotnej starostlivosti, za ktorý hradí poplatky podľa cenníka nadštandardu.

CELOROČNÉ POPLATKY / PRO BIOS spol.s.r.o. Celoročný poplatok môže klient uhradiť až po uzavretí Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre dospelých, resp. gynekológom

Osobne v hotovosti alebo bankovou kartou
na centrálnej karte v Ružovej doline 21, Bratislava
Bankovým prevodom na účet neštátnej polikliniky PRO BIOS
(IBAN: SK9209000000000011442795, variabilný symbol = časť rodného čísla klienta pred lomítkom, do poznámky uveďte meno a priezvisko klienta a skrátený názov uhradeného programu

V prípade, že sa klient rozhodne v priebehu zmluvného roka odstúpiť od uzavretej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekárom neštátnej polikliniky PRO BIOS, odstupujúcemu klientovi nevzniká nárok na vrátenie zaplateného celoročného poplatku ani jeho pomernej časti.

 

Poplatky za služby sú uvedené v „Cenníku zdravotnej starostlivosti“ spoločnosti PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika.