Celoročná rodinná zdravotná starostlivosť CPR3

všeobecná, špecializovaná iná zdravotná starostlivosť, preventívny program PP3

V ponuke neštátnej polikliniky PRO BIOS je najvýhodnejšia celoročná rodinná zdravotná starostlivosť. Je určená pre minimálne dvoch členov rodiny1). V rámci celoročného rodinného programu CPR2 získajú verní klienti nezdravotnícke služby pri poskytovaní celoročnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých našich ambulanciách s 50-% zľavou a preventívny program PP2 so 40-% zľavou. Celoročný poplatok je splatný každý rok vopred. Nárok na zvýhodnenú cenu pre verných klientov získava klient, ktorý si zakúpi celoročný poplatok bez prerušenia na ďalšie obdobie najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho zmluvného roka.

Celoročná rodinná zdravotná starostlivosť CPR2 obsahuje preventívny program PP2 pre 1 osobu s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, porúch pohybového systému a psychosomatických rizikových faktorov (príloha č. 12) a celoročnú komplexnú zdravotnú starostlivosť CP pre 2 osoby, ktorú tvorí:

Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť:

Celoročná všeobecná zdravotná starostlivosť

- všeobecné lekárstvo pre dospelých

Celoročná špecializovaná zdravotná starostlivosť

- gynekológia a pôrodníctvo

Celoročná špecializovaná iná zdravotná starostlivosť

- dermatovenerológia

- endokrinológia

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia -zahŕňa max 15 procedúr

- kardiológia

- neurológia

-neurochirurgia

- oftalmológia

- ortopédia

- klinická psychológia

- rádiológia (MMG, USG, RTG)

- spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc

- urológia

- vnútorné lekárstvo

ZÁKLADNÁ CENA CPR2: 590 EUR / 2 OSOBY

ZVÝHODNENÁ CENA CPR2: 540 EUR / 2 OSOBY

ZVÝHODNENÉ POPLATKY PRE ĎALŠÍCH ČLENOV RODINY

CPR - Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť CP pre člena rodiny
150€ /130€
CPRS - Celoročná komplexná zdrav. starostlivosť CP pre denného študenta 
bezplatne
PPR1 - Preventívny program v rozsahu PP1  pre člena rodiny
170€ /osoba
PPR2- Preventívny program v rozsahu PPR2
200€ /osoba
PPR3 - Preventívny program v rozsahu PP3  pre člena rodiny
320€ / osoba 

Sankčný poplatok za nevyužitý rezervovaný čas pre klienta: 10 €

Zmluvný klient neštátnej polikliniky PRO BIOS si hradí 50 % z ceny indikovaného odberu lekárom špecializovaného odboru, ktorý nie je predmetom zmluvného vzťahu poskytovateľa a zdravotnej poisťovne klienta. O výške úhrady bude klient informovaný pred vykonaním odberu, ktorý mu bol lekárom - špecialistom indikovaný.