Celoročný zdravotný program CP3

preventívny, diagnosticko-liečebný, dispenzárny – pre vrcholový manažment 

Celoročný zdravotný program CP3 zahŕňa nezdravotnícke služby pri poskytovaní celoročnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých našich ambulanciách a preventívny program s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, porúch pohybového systému a psychosomatických rizikových faktorov. Celoročný poplatok je splatný každý rok vopred. Klient, ktorý si zakúpi celoročný poplatok bez prerušenia na ďalšie obdobie najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho zmluvného roka, získava automaticky nárok na zvýhodnenú cenu pre verných klientov.

Klienti, ktorí uzavreli dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, resp. v gynekologickej ambulancii , môžu využívať nezdravotnícke služby pri poskytovaní celoročnej komplexnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom platnou legislatívou vo všetkých ambulanciách neštátnej polikliniky PRO BIOS.

Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť:

Celoročná všeobecná zdravotná starostlivosť

- všeobecné lekárstvo pre dospelých

Celoročná špecializovaná zdravotná starostlivosť

- gynekológia a pôrodníctvo

Celoročná špecializovaná iná zdravotná starostlivosť

- dermatovenerológia

- endokrinológia

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia² -zahŕňa max 15 procedúr

- kardiológia

- neurológia

-neurochirurgia

- oftalmológia

- ortopédia

- klinická psychológia

- rádiológia (MMG, USG, RTG)

- spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc

- urológia

- vnútorné lekárstvo

Celoročný poplatok CP3 neobsahuje poplatky za zdravotnícke výkony nehradené zdravotnými poisťovńami. 

Preventívny program s s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, porúch pohybového systému, psychosomatických rizikových faktorov a medicínsko-psychologické antistresové opatrenia, antioxidanty v prevencii chorôb a oxidačného stresu obsahuje:

1. Anamnestické údaje – zamerané na zisťovanie možných chorobných stavov, analýzu výskytu ochorení a rizikových faktorov u vyšetrovaného a jeho priamych rodinných príslušníkov, zhodnotenie vplyvu zamestnania, životného štýlu a životného prostredia na vznik ochorenia, zisťovanie základných funkcií trávenia, príp. patologických zmien stolice.

2. Odbery biologických materiálov na biochemické a hematologické vyšetrenia: krvný obraz + diff., sedimentácia červených krviniek, základné metabolity a enzýmy (glukóza, kreatinín, močovina, kyselina močová, bielkoviny, bilirubín celkový, AST, ALT, GMT, ALP), sérum – lipidový profil (cholesterol, triacylglyceridy, HDL, LDL), sérum – minerály (natrium, kálium), chemické vyšetrenie moču, onkomarkery (substancie avizujúce nádorové ochorenie) u žien nad 40 rokov veku (CA 125), u mužov nad 40 rokov veku (PSA), v indikovaných prípadoch bez ohľadu na vek.

3. Odber krvi na zistenie koncentrácie antioxidantového statusu – k analýze vzniku a úrovne stresu, sklerotizujúcich zmien v cievach a celkovej odolnosti a tolerancie organizmu voči stresu.

4. Interné vyšetrenie – zamerané na jednotlivé orgánové systémy, vrátane zmerania krvného tlaku a pulzu, EKG vyšetrenie 12 zvodmi, ergometrické vyšetrenie, vyšetrenie pomeru telesného tuku k celkovej hmotnosti, stanovenie hmotnostného indexu – BMI a podielu telesného tuku k celkovej hmotnosti (BFI), orientačné vyšetrenie kože, miazgového systému, štítnej žľazy, gastroenterologické vyšetrenie zamerané na základné funkcie trávenia.

5. Kardiologické vyšetrenie – ergometrické vyšetrenie, pri indikácii internistom echokardiografické vyšetrenie, prípadne doplnené Holterovým monitorovaním elektrokardiografických zmien, alebo zmien krvného tlaku počas 24 hodín.

6. Gynekologické vyšetrenie – palpačné vyšetrenie, vyšetrenie pomocou pošvových zrkadiel, kolposkopia, onkocytologické stery, palpačné vyšetrenie prsníkov so zaučením samovyšetrovania prsníkov a ultrazvukové vyšetrenie ženských pohlavných orgánov intravaginálnou alebo transabdominálnou sondou.

7. Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov – všetkých žien do 40 rokov (v prípade indikácie doplnené mamografickým vyšetrením).

8. Mamografické vyšetrenie – všetkých žien nad 40 rokov, doplnené ultrazvukovým vyšetrením prsníkov.

9. Urologické vyšetrenie – palpačné vyšetrenie brucha, obličiek, prostaty a obsahu mieška, ultrazvukové vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty a obsahu mieška.

10. Ultrazvukové vyšetrenie – štítnej žlazy a brušných orgánov: pečene, žlčových ciest, žlčníka, podžalúdkovej žľazy, obličiek a sleziny.

11. Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc.

12. Dermatovenerologické vyšetrenie – zamerané na výskyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení.

13. Videorektoskopické vyšetrenie alebo TEST na okultné krvácanie– vyšetrenie konečníka a koncovej časti hrubého čreva zamerané na včasnú diagnostiku onkologických a zápalových.

14. Kompletné očné vyšetrenie – vyšetrenie subjektívnej refrakcie, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, stanovenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom v mydriáze (po medikamentóznom rozšírení zreničiek), vyšetrenie predného segmentu oka, vyšetrenie šošovky biomikroskopicky, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie farbocitu pri hodnotení spôsobilosti vedenia motorového vozidla.

15. Vyšetrenie pohybového aparátu – zamerané na včasnú diagnostiku ochorení pohybového aparátu a neurologických ochorení.

16. Psychodiagnostické vyšetrenie – cielené na zistenie psychosociálnych a osobnostných rizikových faktorov, následná interpretácia výsledkov a poradenstvo, event. psychoterapia zameraná na stresom podmienené psychosomatické poruchy.

17. Vyhodnotenie metabolického systému „Antioxidanty – oxidačný stres“ - komplexné posúdenie zdravotného stavu klienta z hľadiska metabolického systému „Antioxidanty-oxidačný stres" vo vzťahu k diagnostickému záveru ošetrujúceho lekára, návrh na cielenú doplnkovú antioxidačnú (protistresovú) a bioenergetickú terapiu, ktorá vedie k prevencii srdcových a mozgových cievnych príhod, rýchlejšiemu odbúravaniu tukov, zlepšeniu fyzickej a psychickej výkonnosti, zvýšeniu obranyschopnosti organizmu, celkovej imunite, zlepšeniu kvality života. Návrh na kontrolné vyšetrenie, ak to vyžaduje zdravotný stav klienta.

18. Individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu starostlivosti o zdravie.

Zakladná cena CP3: 550 EUR / 1 osoba rok

Zvýhodnená cena CP3: 520 EUR / 1 osoba rok

V cene preventívneho programu je zahrnuté aj občerstvenie.

Zmluvný klient neštátnej polikliniky PRO BIOS si hradí 50 % z ceny indikovaného odberu lekárom špecializovaného odboru, ktorý nie je predmetom zmluvného vzťahu poskytovateľa a zdravotnej poisťovne klienta. O výške úhrady bude klient informovaný pred vykonaním odberu, ktorý mu bol lekárom - špecialistom indikovaný.

Ak sa objednaný klient v dohodnutom termíne na objednané vyšetrenie alebo lekársku prehliadku nedostaví a neoznámi túto skutočnosť minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (objednavanie@probios.sk), môže PRO BIOS od klienta požadovať sankčný poplatok vo výške 10 €.