Celoročný zdravotný program CP1

preventívny, diagnosticko-liečebný, dispenzárny – pre základný manažment

Celoročný zdravotný program CP1 zahŕňa nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých našich ambulanciach a preventívny program s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Celoročný poplatok je splatný každý rok vopred. Klient, ktorý si zakúpi celoročný poplatok bez prerušenia na ďalšie obdobie najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho zmluvného roka, získava automaticky nárok na zvýhodnenú cenu pre verných klientov.

Klienti, ktorí uzavreli Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, resp. v gynekologickej ambulancii, môžu využívať nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej komplexnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom platnou legislatívou vo všetkých ambulanciách neštátnej polikliniky PRO BIOS.

Celoročná komplexná zdravotná starostlivosť:

Celoročná všeobecná zdravotná starostlivosť

- všeobecné lekárstvo pre dospelých

Celoročná špecializovaná zdravotná starostlivosť

- gynekológia a pôrodníctvo

Celoročná špecializovaná iná zdravotná starostlivosť

- dermatovenerológia

- endokrinológia

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia -zahŕňa max 15 procedúr

- imunológia a alergológia

- kardiológia

- neurológia

- oftalmológia

- ortopédia

- otorinolaryngológia

- rádiológia (MMG, USG, RTG)

- spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc

- urológia

- vnútorné lekárstvo

Celoročný poplatok CP1 neobsahuje poplatky za zdravotnícke výkony nehradené zdravotnými poisťovńami.

Preventívny program s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení obsahuje:

1. Anamnestické údaje – zamerané na zisťovanie možných chorobných stavov, analýzu výskytu ochorení a rizikových faktorov u vyšetrovaného a jeho priamych rodinných príslušníkov, zhodnotenie vplyvu zamestnania, životného štýlu a životného prostredia na vznik ochorenia, zisťovanie základných funkcií trávenia, príp. patologických zmien stolice.

2. Odbery biologických materiálov na biochemické a hematologické vyšetrenia: krvný obraz + diff., sedimentácia červených krviniek, základné metabolity a enzýmy (glukóza, kreatinín, močovina, kyselina močová, bielkoviny, bilirubín celkový, AST, ALT, GMT, ALP), sérum – lipidový profil (cholesterol, triacylglyceridy, HDL, LDL), sérum – minerály (natrium, kálium), chemické vyšetrenie moču, onkomarkery (substancie avizujúce nádorové ochorenie) u žien nad 40 rokov veku (CA 125), u mužov nad 40 rokov veku (PSA), v indikovaných prípadoch bez ohľadu na vek.

3. Interné vyšetrenie – zamerané na jednotlivé orgánové systémy, vrátane zmerania krvného tlaku a pulzu, EKG vyšetrenie 12 zvodmi, vyšetrenie pomeru telesného tuku k celkovej  hmotnosti, stanovenie hmotnostného indexu – BMI a podielu telesného tuku k celkovej hmotnosti (BFI), orientačné vyšetrenie kože, miazgového systému, štítnej žľazy, gastroenterologické vyšetrenie zamerané na základné funkcie trávenia.

4. Gynekologické vyšetrenie – palpačné vyšetrenie, vyšetrenie pomocou pošvových zrkadiel, kolposkopia, onkocytologické stery, palpačné vyšetrenie prsníkov so zaučením samovyšetrovania prsníkov a ultrazvukové vyšetrenie ženských pohlavných orgánov intravaginálnou alebo transabdominálnou sondou.

5. Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov – všetkých žien do 40 rokov, v prípade indikácie doplnené mamografickým vyšetrením.

6. Mamografické vyšetrenie – všetkých žien nad 40 rokov, doplnené ultrazvukovým vyšetrením prsníkov.

7. Urologické vyšetrenie – palpačné vyšetrenie brucha, obličiek, prostaty a obsahu mieška, ultrazvukové vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty a obsahu mieška.

8. Ultrazvukové vyšetrenie brušných orgánov – pečene, žlčových ciest, žlčníka, podžalúdkovej žľazy, obličiek a sleziny.

9. Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc.

10. Dermatovenerologické vyšetrenie – zamerané na výskyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení.

11. Videorektoskopické vyšetrenie alebo TEST na okultné krvácanie– vyšetrenie konečníka a koncovej časti hrubého čreva zamerané na včasnú diagnostiku onkologických a zápalových ochorení.

12. Kompletné očné vyšetrenie – vyšetrenie subjektívnej refrakcie, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, stanovenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom v mydriáze (po medikamentóznom rozšírení zreničiek), vyšetrenie predného segmentu oka, vyšetrenie šošovky biomikroskopicky, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie farbocitu pri hodnotení spôsobilosti vedenia motorového vozidla.

13. Individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu starostlivosti o zdravie.

Zakladná cena CP1: 420 EUR / 1 osoba rok

Zvýhodnená cena CP1: 380 EUR / 1 osoba rok

V cene preventívneho programu je zahrnuté aj občerstvenie.

Zmluvný klient neštátnej polikliniky PRO BIOS si hradí 50 % z ceny indikovaného odberu lekárom špecializovaného odboru, ktorý nie je predmetom zmluvného vzťahu poskytovateľa a zdravotnej poisťovne klienta. O výške úhrady bude klient informovaný pred vykonaním odberu, ktorý mu bol lekárom - špecialistom indikovaný.

Ak sa objednaný klient v dohodnutom termíne na objednané vyšetrenie alebo lekársku prehliadku nedostaví a neoznámi túto skutočnosť minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (objednavanie@probios.sk), môže PRO BIOS od klienta požadovať sankčný poplatok vo výške 10 €.